Home Patreon Discord Youtube

Hunt Train Scouting Routes

Lakeland

Average scout time: 4:20

Kholusia

Average scout time: 4:10

Ahm Araeng

Average scout time: 3:50

Il Mheg

Average scout time: 4:00

The Rak'tika Greatwood

Average scout time: 3:25

The Tempest

Average scout time: 4:05